Image

Tredje kvartalet 2021

November 10, 2021

Delårsrapport 2021

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på (www.ellwee.com)

Summering tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,6 MSEK (0,4). Omsättningen var fördelad med 70 % till Nordamerika, 3 % till Sverige, 27 % till övriga Europa.
 • Bruttomarginalen under kvartalet uppgick till 27 % (neg). Den ökade bruttomarginalen gentemot tidigare kvartal beror omvärdering av befintligt lager på grund av ökade komponentpriser.
 • Kvartal 3 har i likhet med tidigare kvartal 2021 tyngts av såväl höga fraktpriser som ökade komponentpriser p g a omvärldsfaktorer.
 • Koncernens varulager och förskottsbetalningar var totalt ca 22 MSEK vid kvartalets utgång.
 • Rörelseresultatet uppgick till –6,0 MSEK (-9,6 MSEK) för kvartalet.
 • Resultat per aktie, var – 0,15 SEK (-6,53 SEK)

Summering Januari – September 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,8 MSEK (0,4). Omsättningen var fördelad med 70 % till Nordamerika, 9 % till Sverige, 20 % till övriga Europa samt 1 % till övriga världen.
 • Bruttomarginalen uppgick till 22 % (neg).
 • Perioden har tyngts av höga fraktpriser samt ökade komponentpriser p g a omvärldsfaktorer.
 • Halvårets första kvartal har tyngts av sällanköpskostnader som direkt eller indirekt har varit en konsekvens av kapitalanskaffning samt noteringsprocess med ca 2,3 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till –22,8 MSEK (-14,1 MSEK)
 • Resultat per aktie, var -0,58 SEK (-12,20 SEK)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Bolaget meddelade den 24 augusti 2021 att bolaget tecknat avtal med en distributör i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien
 • Bolaget meddelade den 1 september 2021 att bolaget tecknat avtal med distributör i Kansas, USA.

 
Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget meddelade den 26 oktober 2021 att bolaget förvärvat 100 % av Uppland Bilforum Fritid som säljer husbilar och husvagnar samt elmopeder, Köpeskillingen är sammanlagt 46 MSEK varav 16 MSEK kontant betalning samt 10 MSEK i aktier i ELLWEE AB vid tillträde samt maximalt 20 MSEK kontant baserad på EBITDA-utfall för år 2021.
 • Uppsala Bilforum Fritid hade för årets första 9 månader omsatt c:a 166 MSEK. Förvärvet genomförs på en EBITDA-multipel om cirka 4 och salesmultipel om cirka 0,2 på helårsbasis.
 • Bolaget meddelade den 26 oktober 2021 att bolaget har genomfört en riktad nyemission av aktier för delfinansiering av förvärvet av Upplands Bilforum Fritid AB om 29,5 MSEK samt beslutat om utfärdande av teckningsoptioner. Emission tillför kassan med c:a 28 MSEK efter emissionskostnader, varav 16 MSEK används till initial köpeskilling.
 • Bolaget meddelade den 26 oktober 2021 att bolaget kallar till extra bolagsstämma
 • Bolaget meddelade den 28 oktober 2021 att bolaget tecknat avtal med distributör i Ryssland.
 • Bolaget meddelade den 1 november 2021 att bolaget har slutfört förvärvet av Upplands Bilforum Fritid. Efter förvärvet uppgår antalet aktier i ELLWEE till 79 415 768, med beaktande av den riktade nyemission som genomfördes den 26 oktober 2021

 

 VD-KOMMENTAR
 
Framsteg på den amerikanska marknaden
 
Under 3:e kvartalet omsatte vi 4,6 MSEK vilket är en ökning med 39% jämfört med föregående kvartal.

Marknad
Under kvartal tre såg vi att vår marknadssatsning i USA börjar ge resultat som kommer visa sig framåt. Vi är fortsatt dock relativt okända på den amerikanska marknaden, något som vi fortsatt kommer förbättra genom riktade marknads– och försäljningsaktiviteter.

I det tredje kvartalet fortsätter vi expandera vårt distributionsnätverk i UAE och Saudiarabien. I dessa marknader är vi helt nya som varumärke och vi ser samarbetet som en långsiktig process och relation med varumärkesbyggandet.

Covid-19
Covid-19 ger fortsatt osäkerheter vad gäller frakttider och fraktkostnader. Som konsekvens drivs kostnaderna, inklusive komponentpriser, uppåt mot det som vi tidigare sett som normalpriser. Utländska marknader har under kvartal 3 haft fortsatt restriktioner som till viss del minskat resande och turistnäringen jämfört med innan pandemin.

Utveckling
Vi ser ett stort marknadsintresse i EU för kommande street legal-modell som är i slutfasen av utvecklingsarbetet. Street legal-modellen, det vill säga en ELLWEE-modell som klassas som EU-moped och kan köra på allmän väg i 45 km/h, kommer vi ta in pre orders för under andra kvartalet 2022, med utleverans under andra halvåret 2022.

Utvecklingsarbetet av Revenue share har medvetet förskjutits något då vi allokerat om utvecklingsresurser till förmån för utvecklingen av Street legal. Revenue share förväntas fortsatt kunna erbjudas våra kunder under andra halvåret år 2022.

Framtida utsikter
Vi har fortsatt ett årsmål att leverera 500 fordon under år 2021. Under den senaste månaden har bolaget blivit drabbat av försening på grund av att det rederi som vårt fraktbolag anlitar har cancelerat de containerplatser som bokats för vår räkning, vilket har medfört minst 3 veckors försening av utgående containerfrakter till USA. Detta skapar en osäkerhet huruvida vi lyckas nå det uppsatta målet innan årsskiftet. Även de containers som skickades tidigare i höst har leveransdatumet blivit framflyttat från början av november till slutet av november beroende på långa köer i de amerikanska hamnarna för lossning och in-tullning av gods.

ELLWEE hade i utgången av kvartal tre ett fortsatt relativt stort lager som vi dock ser kommer minska under kommande kvartal på grund av ökade leveranser till kunder.

Väsentliga händelser efter kvartalet
Under kvartal 4 har bolaget gjort ett förvärv inom husbil- och husvagnssegmentet som en fortsatt och bredare satsning i det gröna segmentet för en hållbar framtid.

I samband med förvärvet gjordes en emission som tillför kassan med c:a 28 MSEK efter emissionskostnader, varav 16 MSEK används till initial köpeskilling.

ELLWEE går nu in i en ny fas som vi ser mycket fram emot att ta oss an.

Håkan Kjellqvist

VD, ELLWEE AB (publ)