Image

Kommuniké från extra bolagsstämma i ELLWEE AB (publ)

November 26, 2021

Extra bolagsstämman i ELLWEE (publ), 559213–3739, (”Bolaget”) ägde rum idag den 26 november 2021. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens bestämmelse § 4 enligt följande:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet utgör lägst 3 400 000 kronor och högst 13 600 000 kronor.
Antalet aktier ska vara lägst 70 400 000 stycken och högst 281 600 000 stycken.

Godkännande av styrelsens beslut om en riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 26 oktober 2021 om en riktad emission om högst 27 110 084 teckningsoptioner av serie TO3, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen riktade sig till en på förhand vidtalad krets av investerare.

En teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie mot betalning motsvarande sjuttio (70) procent av det volymvägda genomsnittspriset under perioden 21 februari 2022 till och med 4 mars 2022, dock lägst kvotvärdet och högst 2,5 kronor. Vid fullt utnyttjande kan aktiekapitalet öka med högst 1 316 023, 5012 kronor.

Bemyndigande att vidta smärre justeringar

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vidta de smärre justeringar och förtydliganden av besluten tagna på stämman i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Kjellqvist, VD
Telefon: +46 520 528 910
Mobiltelefon: +46 709 909 966

Om oss

ELLWEE AB (publ) grundades 2019. År 2020 förvärvade bolaget verksamhet inklusive varumärket ELLWEE som grundades år 2015.

ELLWEE utvecklar, tillverkar och säljer fyrhjuliga flerfunktionsfordon (eng: multi-purpose vehicle). Bolaget inriktar primärt försäljningen mot golfanläggningar och s.k. gated communities, med ambition att i framtiden bredda marknadsgruppen.

ELLWEE har ett dotterbolag i Florida, USA, ELLWEE INC.

För mer information, se ELLWEEs hemsida www.ellwee.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se.