Image

Kommuniké från årsstämman 2021 i Ellwee AB (publ)

May 7, 2021

Årsstämman i Ellwee (publ), 559212-3739, (”Bolaget”) ägde rum idag den 7 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Dispositioner beträffande resultatet

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga vinstmedel för räkenskapsåret 2020 överför i ny räkning och ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att:

  • ett styrelsearvode ska utgå med totalt 400 000 SEK, varav 200 000 kronor till styrelseordförande och 100 000 kronor vardera övriga styrelseledamöter som utses av årsstämman. För styrelseledamot som är anställd i Bolaget ska inget styrelsearvode utgå
  • revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning,
  • omvälja Håkan Kjellqvist, Hans Linnarson, Christian Riddarbo och Alexander Schoeneck till ordinarie styrelseledamöter, samt
  • till slutet av nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor med det med auktoriserade revisorn Niklas Jonsson som huvudansvarig revisor till dess att annat meddelas.

Införande av införande av nytt incitamentsprogram för anställda samt beslut om överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa incitamentsprogram 2021/2024 för anställda i Bolaget eller i Bolagets dotterbolag. Incitamentsprogrammet innefattar en emission av högst 300 000 teckningsoptioner i Bolaget, vilket kan medföra en ökning av högst 300 000 aktier i Bolaget och en ökning av aktiekapitalet med högst 14 563,11 kronor. Teckningsoptionerna tecknas av vederlagsfritt av Bolaget för vidareöverlåtelse till deltagarna. Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna sker till optionernas marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell. Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogram 2021/2024 beräknas uppgå till högst cirka 0,69 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser från tid till annan.

Bemyndigande att vidta smärre justeringar

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.