Image

ELLWEEs erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North den 19 januari

January 12, 2021

ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva units i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”).

Intresset för att teckna units i ELLWEE har varit mycket stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga units[1], tecknades cirka 23 gånger. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen till cirka 490 procent. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 220,5 MSEK, fördelat på drygt 6 700 konton.

Genom Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 45 MSEK före emissionskostnader.
Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 11 januari 2021. När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 18 000 000 till totalt 43 296 675 aktier.

Teckningsåtagare
Innan teckningsperioden påbörjades hade ELLWEE erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissionen från externa investerare och befintliga ägare motsvarande totalt 35,3 MSEK, vilket motsvarade cirka 78 procent av Erbjudandet.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av tecknade units har skett i enlighet med de principer som angavs i prospektet. Totalt har cirka 1 150 konton tilldelats. Besked om tilldelning av units lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade units ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Preliminär tidsplan

  • Avräkningsnotor skickas ut omkring den 12 januari 2021
  • Likviddag är den 14 januari 2021
  • Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 19 januari 2021

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till ELLWEEs Certified Adviser.

Om ELLWEE
ELLWEE AB (publ) grundades 2019. År 2020 förvärvade bolaget verksamhet inklusive varumärket ELLWEE som grundades år 2015.

ELLWEE utvecklar, tillverkar och säljer fyrhjuliga flerfunktionsfordon (eng: multi-purpose vehicle). Bolaget inriktar primärt försäljningen mot golfanläggningar och s.k. gated communities, med ambition att i framtiden bredda marknadsgruppen.

ELLWEE har ett dotterbolag i Florida, USA, ELLWEE INC.

För mer information, se ELLWEEs hemsida www.ellwee.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från ELLWEE eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

[1] Med tillgängliga units avses det totala antalet i Erbjudandet med avdrag för de units som tilldelats teckningsåtagare.