Image

ELLWEE offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

December 22, 2020

Styrelsen i ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) och att i anslutning till noteringen, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 24 juli 2020, erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för högst 2 250 000 units, bestående av nya aktier som Bolaget emitterar samt befintliga teckningsoptioner av serie TO1 och serie TO2 som innehas av Bolaget (”Erbjudandet”). Styrelsen har med anledning av Erbjudandet upprättat ett tillväxtprospekt som idag godkänts av Finansinspektionen. Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 28 december 2020 till och med den 11 januari 2021 och preliminär första handelsdag för Bolagets aktie på First North är den 19 januari 2021.

ELLWEE har på förhand erhållit teckningsåtaganden om 35,3 MSEK, motsvarande 78,4 procent av emissionslikviden i Erbjudandet.

Prospekt avseende Erbjudandet, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på ELLWEEs (www.ellwee.com) och Eminova Fondkommission ABs (www.eminova.se) respektive hemsidor. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningsperioden inleds. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm AB, innehållande sedvanliga förbehåll, avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på First North.

Motiv till Erbjudandet
ELLWEE utvecklar, tillverkar och säljer fyrhjuliga flerfunktionsfordon. Bolaget inriktar primärt försäljningen mot golfanläggningar och s.k. gated communities, med ambition att i framtiden bredda marknadsgruppen. Styrelsen vill accelerera Bolagets tillväxt genom ökad närvaro på marknaden inom golfsegmentet samt genom etablering av Bolagets produkter på nya marknader. För att kunna genomföra styrelsens expansionsplaner och bearbeta marknaderna på ett kraftfullare sätt har Bolaget ett behov av investeringskapital. Ett av de stora hinder som mindre bolag har inom tillverkningsindustrin för att generera tillväxt är brist på rörelsekapital för att bland annat finansiera lager och inköp. Tillväxt är en nyckel för att skapa effektivitet i tillverkande bolag och i förlängningen uppnå god lönsamhet.

Som en del i styrelsens expansionsplan ingår även en kompletterande produktstrategi där produkten anpassas för nya marknader, genom att redan år 2021 certifiera en modell laglig att köra på allmän väg samt skapa den nya komfortmodellen ELLWEE EASY såväl som att utveckla eget mjukvarusystem för att möjliggöra egen uthyrning av fordon. Mot denna bakgrund, samt i syfte att utöka aktieägarkretsen så att erforderliga spridningskrav uppfylls, vänder sig nu ELLWEE till nya aktieägare för förtroende genom Erbjudandet.

Emissionslikviden i Erbjudandet kommer att användas till:

 • 66 procent går till lager och inköp för att fortsätta leverera Bolagets ordrar
 • 17 procent går till insatser för att utveckla Bolagets produktutbud och affärsmodell
  1. utveckla nya fordonsmodell ELLWEE EASY
  2. möjliggöra registrering för ett godkännande att köra Bolagets fordon på allmän väg
  3. utveckla mjukvara för implementation av nya affärsmodellen revenue share där Bolagets fordon hyrs ut
 • 17 procent går till marknadssatsningar för att börja bearbeta nya marknader och nya segment

Erbjudandet i sammandrag

 • Anmälningsperiod: 28 december 2020 – 11 januari 2021.
 • Erbjudandepris: 20 SEK per unit, motsvarande 2,5 SEK per aktie. En unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Teckningsoptionerna är befintliga och innehas av Bolaget. Courtage utgår ej.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 2 250 000 units, bestående av nya aktier som Bolaget emitterar samt befintliga teckningsoptioner av serie TO1 och serie TO2 som innehas av Bolaget.
 • Emissionslikvid: ELLWEE tillförs cirka 45,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet.
 • Värdering: ca 63 MSEK före Erbjudandet.
 • Teckningsåtaganden: 35,3 MSEK motsvarande 78,4 procent av Erbjudandet.
 • Preliminär första handelsdag: 19 januari 2021 på First North.
 • Minsta teckningspost: 275 units motsvarande 5 500 SEK.

Utspädning: Fulltecknas Erbjudandet medför detta en utspädning om cirka 41,6 procent av antalet aktier i Bolaget. Fullt nyttjande av de 2 250 000 teckningsoptioner av serie TO1 som omfattas av Erbjudandet, beräknat efter registrering av det högsta antalet aktier som kan emitteras i Erbjudandet, medför en utspädning om cirka 4,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Fullt nyttjande av de 2 250 000 teckningsoptioner av serie TO2 som omfattas av Erbjudandet, beräknat efter registrering av det högsta antalet aktier som kan emitteras i Erbjudandet samt fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1, medför en utspädning om cirka 4,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 kan innebära en total utspädning om cirka 59,8 procent.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till ELLWEEs Certified Adviser. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med emissionen.

Om ELLWEE
ELLWEE AB (publ) grundades 2019. År 2020 förvärvade bolaget verksamhet inklusive varumärket ELLWEE som grundades år 2015.

ELLWEE utvecklar, tillverkar och säljer fyrhjuliga flerfunktionsfordon (eng: multi-purpose vehicle). Bolaget inriktar primärt försäljningen mot golfanläggningar och s.k. gated communities, med ambition att i framtiden bredda marknadsgruppen.

ELLWEE har ett dotterbolag i Florida, USA, ELLWEE INC.

För mer information, se ELLWEEs hemsida www.ellwee.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från ELLWEE eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.