Image

ELLWEE förvärvar Upplands Bilforum Fritid, en ledande återförsäljare av rekreationsfordon

October 26, 2021

ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) har idag, via Bolagets helägda dotterbolag Startplattan 171610 Aktiebolag unä till ELLWEE Distribution AB, ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i det Uppsalabaserade bolaget Upplands Bilforum Fritid AB (“Upplands Bilforum Fritid”), en av Sveriges största återförsäljare av husbilar och husvagnar från bland annat varumärkena Kabe och Adria. Utöver försäljning av husbilar och husvagnar erbjuds även bland annat elmopeder. Köpeskillingen uppgår preliminärt till sammanlagt belopp om 46 MSEK och ska erläggas dels kontant, dels i form av aktier i ELLWEE.

Transaktionen i korthet

  • ELLWEE har idag, via Bolagets helägda dotterbolag Startplattan 171610 Aktiebolag unä till ELLWEE Distribution AB, ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Upplands Bilforum Fritid.
  • Upplands Bilforum Fritid är en växande och lönsam återförsäljare av välkända varumärken inom försäljning av husbilar och husvagnar samt elmopeder.
  • Upplands Bilforum Fritid har fram till utgången av september i år omsatt 166 MSEK med ett EBITDA-resultat på cirka 11 MSEK. Under helåret 2020 omsatte Upplands Bilforum Fritid 174 MSEK med ett EBITDA-resultat på 6,3 MSEK.
  • Förvärvet genomförs på en EBITDA-multipel om cirka 4 och salesmultipel om cirka 0,2 på helårsbasis.
  • Köpeskillingen uppgår preliminärt till sammanlagt 46 MSEK. Köpeskillingen består av en kontant del om 36 MSEK, samt en aktiedel i form av nyemitterade aktier i ELLWEE till ett värde om cirka 10 MSEK. Den kontanta delen av köpeskillingen ska delvis erläggas genom utställande av ett skuldebrev på högst 20 MSEK och är baserad på EBITDA-utfall för året 2021. Kreditbeloppet och därmed den totala köpeskillingen kan således komma att minska efter avstämning av EBITDA-utfall.
  • Den delen av köpeskillingen som ska betalas i form av aktier i ELLWEE kommer att erläggas genom vederlagsaktier till säljaren av Upplands Bilforum Fritid.
  • Vederlagsaktier i samband med transaktionen har en lock-up period om tolv (12) månader.
  • Tillträde av förvärvet förväntas ske den 1 november 2021.

Bakgrund och motiv
Förvärvet innebär en väletablerad distributionskanal i en attraktiv region med en köpstark kundgrupp där Upplands Bilforum Fritid lyckats kombinera starka varumärken med mindre etablerade varumärken. Förvärvet ger ELLWEE en plattform med egen distributionskanal som gör det möjligt att kunna vidareutveckla försäljningskapaciteten med att tillföra både egna produkter men på sikt även externt tillverkade produkter med ELLWEE-brand.

Förvärvet är det första i en ny förvärvsstrategi av Bolaget, med ambitionen att förvärva fler regionala distributionskanaler, vilket ger stora möjligheter i utveckling av produktstrategi.

ELLWEE tar genom förvärvet även ett stort första steg mot att öka takten mot lönsamhet. Bolagets ambition är att fortsätta förvärva lönsamma verksamheter som bidrar till den pågående gröna samhällsomställningen och ger betydande intäktsben till ELLWEE. Genom förvärvet kan ELLWEE marknadsföra fordon som i sitt användande kan vara fossilfritt och dels genom att påskynda fortskridandet av transformation från fossildrivna aktiviteter, till fossilfria eller mindre fossilkrävande aktiviteter, såsom det mer miljövänliga valet att husvagnssemestra hemma än att flyga utomlands.

Bolagets produktportfölj efter förvärvet kommer också inkludera gröna miljövänliga elmopeder. Därtill förväntas också husbilar gå mot en eldriven framtid.

Upplands Bilforum Fritid har fram till utgången av september i år omsatt 166 MSEK med ett EBITDA-resultat på cirka 11 MSEK. Under helåret 2020 omsatte Upplands Bilforum Fritid 174 MSEK med ett EBITDA-resultat på 6,3 MSEK.

Huvudsakliga villkor för förvärvet
Den preliminära köpeskillingen uppgår till 46 MSEK och betalas på tillträdesdagen den 1 november 2021. Köpeskillingen består av en kontant del om 36 MSEK och en aktiedel i form av aktier i ELLWEE motsvarande 10 MSEK. Del av den kontanta delen av köpeskillingen ska erläggas genom utställande av skuldebrev om högst 20 MSEK och är baserad på EBITDA-utfall för året 2021, varför kreditbeloppet och därmed köpeskillingen således kan komma att minska efter avstämning av EBITDA-utfall.

Den delen av köpeskillingen som ska erläggas i form av aktier kommer erläggas i form av en nyemission till säljaren av Upplands Bilforum Fritid om sammanlagt 9 009 009 aktier i ELLWEE till en teckningskurs om 1,11 per aktie, motsvarande den volymriktade genomsnittskursen för ELLWEEs aktier på Nasdaq First North Growth Market under de tjugo (20) handelsdagar som närmast föregår dagen för ingåendet av avtalet, där betalning sker genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier i Upplands Bilforum Fritid. Vederlagsaktier i samband med transaktionen har en lock-up period om tolv (12) månader.

Tillträde förväntas ske den 1 november 2021.

Rådgivare
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till ELLWEE i samband med transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jim Larsson
CFO
Mobiltelefon: +46 702 100 671