Image

Delårsrapport för första kvartalet 2021

May 5, 2021

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.ellwee.com

Summering Januari – Mars 2021
· Nettoomsättningen uppgick till 1,9 MSEK. (0) Omsättningen var fördelad med 69 % till
  Nordamerika, 28 % till Sverige och 3 % till övriga Europa.
· Ett något avvaktande kvartal, där kunder på vissa marknader där turistnäringen traditionellt är stor upplevs förskjuta
  investeringar för att klargöra pandemins effekter på säsongens kundtillströmning.
· Bruttomarginalen uppgick till 6,4 % (0%). Bruttomarginalen är under perioden låg bl a på grund av att bolaget lämnat höga 
  rabatter på förstagångsorders, med bakgrunden av att produkterna som sålts i stor utsträckning används som demofordon
  av distributörer för att i sin tur visa upp produkterna för sina kunder.
· Kvartalet har tyngts av höga fraktpriser p g a omvärldsfaktorer.
· Kvartalet har tyngts med 0,5 MSEK med avsättning till kvalitetsförebyggande åtgärder.
· Kvartalet har tyngts av sällanköpskostnader som direkt eller indirekt har varit en konsekvens av kapitalanskaffning samt
  noteringsprocess med ca 2,3 MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till –9,5 MSEK (0)
· Resultat per aktie, var -0,24 SEK (0 SEK)
· Under kvartalet har viss försening av inleveranser av komponenter funnits. Bolaget har dock lyckats bemöta de försenade
  inleveranserna väl under kvartalet.

 Väsentliga händelser under första kvartalet
· ELLWEE noterades på Nasdaq First North Growth Market och aktien togs upp till handel den 19 januari 2021.
· Den 25 januari 2021 registrerades nyemission om 20 MSEK som eget kapital. Detta var den slutliga registreringen av
  nyemissionen som var på totalt 45 MSEK, innan emissionskostnader, där det tidigare den 30 december 2020, har
  delregistrerats 25 MSEK.
· ELLWEE meddelade den 27 januari 2021 att bolaget tecknat avtal med en distributör i Kanada som är en ny geografisk
  marknad för bolaget.
· Bolaget meddelade den 18 februari 2021 att bolaget tecknat avtal med en distributör i Sverige som förväntas generera en
  ökad närvaro och försäljning av ELLWEE fordon på den svenska marknaden.
· Bolaget meddelade den 23 februari 2021 att bolaget tecknat avtal med en distributör i Spanien.
· I februari ökade bolaget sin produktionsyta i Trollhättan med 428 kvm. Lokalen i Trollhättan som bolaget hyr är totalt 2 044
  kvm.
· Bolaget har i mars månad beslutat att i förebyggande syfte utöka kvalitetssäkringsarbetet vilket förskjuter leveranser på
  fordon motsvarande ca 2 MSEK i intäkter från kvartal 1 till kvartal 2. Beslutet förväntas inte påverka omsättningen för helår
  2021.
· Bolaget har justerat sin prissättning för befintligt produktutbud med i genomsnitt 4% för år 2021. Därtill ser bolaget en
  ökad marginalförbättring på modell ELLWEE EASY.
 · Bolaget meddelade den 22 mars 2021 att bolaget tagit upp lån om 15 MSEK med möjlighet att ta upp ytterligare 5 MSEK
  för att säkerställa finansiering av bolagets expansionsplaner under 2021. Lånet löper till den 17 december 2021.

  Viktiga händelser efter rapportperioden
· Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

 
VD-ord
Vi håller fast vid vår omsättningsplan 
Det första kvartalet 2021 inleddes något avvaktande p g a omvärldsfaktorer samt konsekvenserna av covid-19 samtidigt som vi upplever att golfklubbar vill vänta in säsongsstart för att få bekräftat hur deras betalande medlemsbas ser ut innan investeringsbeslut tas. Lägg därtill att en del golfklubbar har en stor andel gästspelare (greenfee) från turistnäringarna runt om i världen, en turistnäring som är beroende av fri rörlighet, vaccinering mm.

Under första kvartalet har vi intensifierat arbetet med nykundsförsäljning och har nu fordon på respektive marknader ute för demo i Europa samt i Nordamerika. Vi ser med tillförsikt fram emot vad de demofordonen genererar för större orders längre fram under 2021 såväl som under kommande år.

Under första kvartalet gjorde vi en produktlansering av vår modell ELLWEE EASY som blev väl mottagen, där vi i mars sålde våra första demofordon. ELLWEE EASY förväntas bli vårt flaggskepp på grund av sina mångfacetterade egenskaper genom sin användarvänliga design. Egenskaper som vi tar med oss vidare in i kommande street legal-modell.

Då vi ser ett starkt ökande intresse för vår kommande street legal-modell ökar vi resurserna i projektet för att säkerställa att en modell ska finnas färdig med leverans under första halvåret år 2022.

Under kvartalet har osäkerheten ökat för både frakttider och fraktkostnader. Detta är till stor del kopplat till containerbrist. Vi upplever parallellt också en ökad osäkerhet runt komponentpriser. För att bemöta den ökade osäkerheten har vi börjat beställa komponenter tidigare än planerat samt förstärkt vår inköpsorganisation.

Vi tog ett stort steg i vår expansionsplan genom att under kvartalet stärka upp vår likviditet genom att lånefinansiera 15 MSEK och vi är nu väl rustade för att klara våra målsättningar för året. Per siste mars har vi ett varulager som värdemässigt motsvarar 400 fordon samt en kassa på 22 MSEK.

Vi har under kvartalet arbetat upp många intressanta kunddialoger. Vi blickar därför fortsatt med gott självförtroende mot helåret 2021 där vår målsättning fortsatt är att leverera mer än 500 fordon (motsvarande 21 – 25 MSEK beroende på produktmix och geografiskt område).

Stärkt av våra kunddialoger fortsätter bolaget växla upp verksamheten, där vi nu bl a har rekryterat mer resurser inom flera funktioner som förväntas stärka bolaget i effektivitet, bruttomarginaler och säkrare leveranser för att bygga ett långsiktigt starkt bolag.

 
Håkan Kjellqvist
VD, ELLWEE AB (publ)