Image

Bokslutskommuniké 2020 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2020

March 17, 2021

Bokslutskommuniké 2020

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på (www.ellwee.com)

Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1,2 MSEK. (0 MSEK)
 • Omsättningen var fördelad med 68 % till Nordamerika, 19 % till Sverige och 13 % till övriga Europa.
 • Bruttomarginalen uppgick till 14% (0%). Bruttomarginalen är under perioden tyngd av inkurans och lageromvärdering.
 • Koncernens rörelseresultat för kvartalet uppgick till –7,4 MSEK (0)
 • Resultat per aktie, var -0,34 SEK (0 SEK)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • ELLWEE beslutade om att ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market och i samband med det ta in kapital genom nyemission med 45 MSEK, före emissionskostnader, varav 25 MSEK avser kvittning. Den del som avsåg kvittning, 25 MSEK, delregistrerades 30 december 2020.
 • Christian Riddarbo registrerades som ny ledamot. Styrelsen fick därmed fyra ledamöter varav Håkan Kjellqvist (ledamot och VD), Alexander Schoeneck (ledamot) samt Hans Linnarson (Ordförande) har registrerats in i styrelsen tidigare under året.
 • Konvertibler om 2,4 MSEK konverterades till eget kapital i december 2020.

 
Helåret 2020

 • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 1,5 MSEK (0). Omsättningen var fördelad med 55 % till Nordamerika, 35 % till Sverige och 10 % till övriga Europa.
 • Bruttomarginalen uppgick till –12 % (0%). Bruttomarginalen var negativ, huvudsakligen som en följd av inkurans samt omvärdering av lagret.
 • Rörelseresultatet uppgick till –21,3 MSEK (0)
 • Resultat per aktie, var –3,19 SEK (0 SEK)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Övriga väsentliga händelser under året

 • Den 3 juni 2020 gjorde bolaget ett inkråmsförvärv där bl a immateriella tillgångar, inkl varumärket ELLWEE ingick. Även ett vilande bolag i USA, ELLWEE INC ingick. Köpeskillingen för inkråmet var 13,7 MSEK.
 • ELLWEE tog in 20,5 MSEK i eget kapital via nyemission samt ytterligare 2,4 MSEK i konvertibler.
 • I augusti 2020 påbörjade bolaget arbetet för kommande notering och tog i samband med det in föremissionslån om 25 MSEK som sedermera kvittades i december 2020 mot eget kapital i den publika emissionen.
 • Bolaget ställde ut 10 301 500 teckningsoptioner där en option har rätt att teckna en aktie med teckningskurs 2,50 kr per aktie. Optionernas löptider är 1 maj—31 maj 2021
 • Bolaget ställde ut 10 301 500 teckningsoptioner där en option har rätt att teckna en aktie med teckningskurs 2,50 kr per aktie. Optionernas löptider är 1 november—30 november 2021

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • ELLWEE noterades på Nasdaq First North Growth Market och aktien togs upp till handel den 19 januari 2021.
 • Den 25 januari 2021 registrerades nyemission om 20 MSEK som eget kapital. Detta var den slutliga registreringen av nyemissionen som var på totalt 45 MSEK, innan emissionskostnader, där det tidigare den 30 december 2020, har delregistrerats 25 MSEK.
 • ELLWEE meddelade den 27 januari 2021 att bolaget tecknat avtal med en distributör i Kanada som är en ny geografisk marknad för bolaget.
 • Bolaget meddelade den 18 februari 2021 att bolaget tecknat avtal med en distributör i Sverige som förväntas generera en ökad närvaro och försäljning av ELLWEE fordon på den svenska marknaden.
 • Bolaget meddelade den 23 februari 2021 att bolaget tecknat avtal med en distributör i Spanien.
 • Samtliga distributionsavtal som tecknats i kvartal 1 har förskottsbetalning som betalningsvillkor.
 • I februari ökade bolaget sin produktionsyta i Trollhättan med 428 kvm. Lokalen i Trollhättan som bolaget hyr är totalt 2 044 kvm.
 • Bolaget har i mars månad beslutat att i förebyggande syfte utöka kvalitetssäkringsarbetet vilket förskjuter leveranser på fordon motsvarande ca 2 MSEK i intäkter från kvartal 1 till kvartal 2. Beslutet förväntas inte påverka omsättningen för helår 2021.
 • Bolaget har justerat sin prissättning för befintligt produktutbud med i genomsnitt 4% för år 2021. Därtill ser bolaget en ökad marginalförbättring på kommande modell, EASY.

VD-ord
2020 var förberedelsernas år

2020 var året då ELLWEE förberedde för expansion genom att finansiera verksamheten, investera i lager, investera i utveckling, rekrytering och samtidigt förbereda för en notering på Nasdaq First North Growth Market. En notering som fullbordades i januari 2021 och med en emission som kraftigt övertecknades. Stort tack till alla aktieägare för ert förtroende!
 
 Marknad. ELLWEE arbetar sig in på marknaden genom att initialt ta en plats på en premiummarknad, golfmarknaden, för att därifrån använda sig av varumärket och erfarenheter till andra marknadssegment. Golfmarknaden är något säsongsbetonad, dels av varmare klimat och dels av kunders årsbudgetar. För att nå ut brett på marknaden och få en effektiv försäljning använder bolaget sig primärt av distributörer. Nya distributörer förväntas beställa ett mindre antal fordon 6-28 stycken initialt för att utvärdera produkten för att de senare under året och kommande år ska göra större beställningar.

Utvecklingsprojekt. Bolaget är mitt uppe i flera intressanta utvecklingsprojekt. Modell EASY är redan klar och vi förbereder produktion för att kunna leverera EASY Golf modellen i början av kvartal 2 vilket är en ELLWEE-version som vi och marknaderna ser fram emot med stort intresse vilken kommer att öppna för nya och fler användare.

Vi är även mitt uppe i utvecklingen av ”revenue share”-affärsmodellen, dvs en mjukvaru-/hårdvaruplattform där vi kan ta betalt av slutkonsument direkt och där vi äger hela värdekedjan ända ut till slutkund, mot en avgift av intäkterna till anläggningsägaren. Vi avser ha klar en prototyp av konceptet för testning under maj/juni 2021.

Sist vill jag nämna ytterligare ett utvecklingsprojekt, ”Street Legal” som är igångsatt och avser att få en ELLWEE-version godkänd att framföra på allmän väg. Vi ser ett stort intresse gällande ”Street Legal”-modellen både mot B2B och B2C där privatpersoner redan nu hör av sig från många olika håll i världen och efterfrågar en laglig ELLWEE-version att köra på allmän väg som EU-moped med en topphastighet på 45 km/timme.

 Vi lämnar ett intensivt 2020 bakom oss och blickar med gott självförtroende mot 2021 där vår målsättning är att sälja mer än 500 fordon (motsvarande 21-25 MSEK beroende på produktmix och geografiskt område).

Första kvartalet 2021 har fortsatt i expansionens tecken med ett flertal nya signerade distributionsavtal för olika delar av världen samt en utökning av produktionslokalerna i Trollhättan tillsammans med nyanställningar för att skala upp i volym och göra produktionsenheten än mer effektiv.

Håkan Kjellqvist
VD, ELLWEE AB (publ)