Image

Andra kvartalet samt halvårsrapport 2021

August 19, 2021

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på (www.ellwee.com)

Summering andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,3 MSEK (0). Omsättningen var fördelad med 71 % till Nordamerika, 18 % till Sverige, 10 % till övriga Europa samt 1 % till övriga världen.
 • Andra kvartalet har påverkats negativt av att COVID-19 pandemin tagit ny fart på vissa marknader såsom Kanada, södra Europa och västra USA, vilket har begränsat den kortsiktiga efterfrågan.
 • Bruttomarginalen under kvartalet uppgick till 23,9 % (0%).
 • Under kvartalet påverkades produktionen av kvalitetsförbättrande åtgärder av bolagets produktmodell EASY som i sin tur orsakade något försenade leveranser till kunder och sänkte därmed volym och resultat för kvartalet. Till viss del fortsätter kvalitetsförbättrande åtgärder påverka produktionskapaciteten in i kvartal tre.
 • Kvartal 2 har i likhet med första kvartalet tyngts av såväl höga fraktpriser som ökade komponentpriser p g a omvärldsfaktorer.
 • Koncernens varulager har under kvartalet ökats till totalt ca 23 MSEK vid periodens utgång.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,2 MSEK (-4,5 MSEK)
 • Resultat per aktie, var -0,18 SEK (-4,40 SEK)

Summering Januari – Juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,2 MSEK (0). Omsättningen var fördelad med 70 % till Nordamerika, 22 % till Sverige, 7 % till övriga Europa samt 1 % till övriga världen.
 • Perioden har påverkats negativt av COVID-19 pandemin där potentiella kunder avvaktat med investeringar i väntan på att få klarhet i pandemins effekter på bl a kundtillströmning.
 • Bruttomarginalen uppgick till 17,4 % (0%).
 • Halvåret har tyngts av ovanligt höga fraktpriser p g a omvärldsfaktorer.
 • Bolaget har under halvåret sett ökade priser på direkta komponenter för produktion. En bild som stärkts under andra kvartalet. Bolagets bedömning är att prisökningen delvis är tillfällig kopplad till omvärldsfaktorer.
 • Halvårets första kvartal har tyngts av sällanköpskostnader som direkt eller indirekt har varit en konsekvens av kapitalanskaffning samt noteringsprocess med ca 2,3 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till –16,8 MSEK (-4,5 MSEK)
 • Resultat per aktie, var -0,43 SEK (-4,40 SEK)

 Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Under maj månad löpte lösenperioden avseende teckningsoptioner, av serie TO1, ut. Oinlösta teckningsoptioner makulerades under juni månad. 0 kr tillfördes i kapital och 0 aktier tillkom avseende TO1.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

VD-ord
Framsteg på en utmanande världsmarknad

Det andra kvartalet fortsätter likt det första kvartalet att vara återhållsamt som konsekvens av bl a covid-19. ELLWEE har produkter som är trendbrytande och utmanande vilket är en stor fördel. Samtidigt är ELLWEE relativt oetablerat som varumärke och kunderna är därmed försiktiga i sina beställningar. ELLWEEs nuvarande största marknadssegment, golf, är en konservativ marknad med några konkurrenter som har en hög marknadsandel vilket gör att affärerna och varumärkesetableringen tar tid.

Under kvartal två har vi sett att etablerade konkurrenter gör protektionistiska åtgärder för att försena och minska vår försäljning och etablering i USA. Detta gör att vi får arbeta smartare med vår försäljning, men är också styrkebesked för oss i vad vi gör och visar att vi är på rätt väg och att vi är ett verkligt hot för de redan etablerade aktörerna.

Trots marknadsutmaningarna som finns har vi gjort viktiga framsteg för vidare expansion genom att bl a utöka vår närvaro i ytterligare två delstater i USA, samt sålt demofordon till flera nya regioner i både Europa och utanför Europa med en avsikt att etablera ett långsiktigt samarbete efter deras utvärdering och testning av produkten på respektive distributörs lokala marknad.

Under kvartalet har intresset för vår kommande street legal-modell bara fortsatt öka och vi har en stor tilltro till vad street legal kommer att göra för ELLWEE.

Det finns en fortsatt osäkerhet för såväl förlängda leveranstider, ökade fraktkostnader som ökade komponentpriser på grund av de omvärldsfaktorer som finns runt Covid-19 samt brist på containers. ELLWEE har ett relativt stort lager för att bemöta en del av denna problematik och vi ser inte att vi ska få begränsningar i vår produktion på grund av brist på komponenter.

Vi har under kvartalet ökat vår produktionskapacitet ytterligare genom nyanställningar och effektivisering av produktionsytan för att bemöta kommande volymökning.

Vi har fortsatt öka vår marknadsnärvaro genom att utöka vårt återförsäljningsnät från 2 till 23 distributionskanaler under årets första 6 månader.

Därav kan jag med tillförsikt fortsatt bekräfta att målsättning för helår 2021 är att leverera cirka 500 fordon (motsvarande 21 – 25 MSEK beroende på produktmix och geografiskt område).

 
Håkan Kjellqvist
VD, ELLWEE AB (publ)