IPO 2021


Invest in green technology

IPO 2021

The following section is only available in Swedish.

Om bolaget


ELLWEE AB (publ) är ett svenskt elfordonsbolag i Trollhättan som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska eldrivna fordon, så kallade multi-purpose vehicles. Bolaget inriktar primärt försäljningen mot golfanläggningar och s.k. gated communities, med ambition att i framtiden bredda marknaden. Styrelsen har för avsikt att accelerera Bolagets tillväxt genom ökad närvaro på marknaden inom golfsegmentet samt genom etablering av Bolagets befintliga och kommande produkter på nya marknader. För att möjliggöra denna expansion genomför Bolaget en nyemission av units i samband med en börsnotering på Nasdaq First North Growth Market.


Erbjudandet i sammandragERBJUDANDETS STORLEK


Erbjudandet omfattar högst 2 250 000 units. En unit består av åtta (8) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.


TECKNINGSKURS PER UNIT


20 SEK per unit vilket motsvarar 2,5 SEK per aktie. Teckningsoptionerna är således vederlagsfria. Courtage utgår ej.


EMISSIONSBELOPP


Vid full teckning i emissionen ges ELLWEE ett kapitaltillskott på 45 MSEK före emissionskostnader


TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO1


En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie i Bolaget under perioden 1 maj 2021 till och med den 31 maj 2021, till en teckningskurs per aktie motsvarande 2,5 SEK.


TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO2


En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie i Bolaget under perioden 1 november 2021 till och med den 30 november 2021, till en teckningskurs per aktie motsvarande 2,5 SEK.

VÄRDERING


Cirka 63 MSEK före emissionen


TECKNINGSÅTAGANDEN


Cirka 35,3 MSEK motsvarande cirka 78 procent av Erbjudandet


TECKNINGSPERIOD


28 december 2020 – 11 januari 2021


OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL


Omkring den 12 januari 2021


LIKVIDDAG


14 januari 2021


PRELIMINÄR FÖRSTA HANDELSDAG


19 januari 2021 på Nasdaq First North


MINSTA TECKNING


275 units motsvarande 5 500 SEK


DOKUMENT


- Prospekt
- Kassaflödesanalys
- Granskningsrapport
- Villkor för TO1
- Villkor för TO2
- Tilläggsdokument

Q&A1. Vad är en unit?

En unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.


2. Hur fungerar det?

Teckning av units pågår under perioden 28 december 2020 – 11 januari 2021. För 20,00 SEK erhåller man en unit, motsvarande ett pris om 2,50 SEK per aktie.


3. Vad innebär teckningsoptionerna?

En teckningsoption av serie TO1 ger rätt (men inte skyldighet) till teckning av en nyemitterad aktie i Bolaget under perioden 1 maj 2021 – 31 maj 2021 till ett pris per aktie motsvarande 2,50 SEK, d.v.s. samma pris som i noteringen.


En teckningsoption av serie TO2 ger rätt (men inte skyldighet) till teckning av en nyemitterad aktie i Bolaget under perioden 1 november 2021 – 30 november 2021 till ett pris per aktie motsvarande 2,50 SEK, d.v.s. samma pris som i noteringen.


4. Kan man handla med teckningsoptionerna?

Under förutsättning att Nasdaq First North Growth Market godkänner att teckningsoptionerna tas upp till handel kommer teckningsoptionerna, precis som aktien, att handlas på Nasdaq First North Growth Market.