Aktien


Invest in green technology

Aktien


Aktierna i ELLWEE har utgetts i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Inga aktier av annat aktieslag finns utgivna. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma.

Antalet aktier i Bolaget uppgår till 79 415 768 och aktiekapitalet uppgår till 3 855 134,3865 SEK

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 400 000 SEK och högst 13 600 000 SEK, fördelat på lägst 70 400 000 aktier och högst 281 600 000 aktier.

Handelsinformation


Kortnamn: ELLWEE
ISIN-kod [ SE0015221221 ]


Teckningsoptioner serie 3 (TO3)


I samband med förvärv har bolaget den 26 oktober 2021 beslutat, och som sedan fastställts på bolagsstämma den 26 november 2021, om riktad emission om högst 27 110 084 teckningsoptioner av serie TO3, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

En teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie mot betalning motsvarande sjuttio (70) procent av det volymvägda genomsnittspriset under perioden 21 februari 2022 till och med 4 mars 2022, dock lägst kvotvärdet och högst 2,5 kronor. Vid fullt utnyttjande kan aktiekapitalet öka med högst 1 316 023, 5012 kronor.


Certified Adviser


Eminova Fondkommission
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 Stockholm

Om Nasdaq First North Growth Market


Nasdaq First North Growth Market är en MTF-plattform registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65), så som det implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, driven av en börs inom Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av samma bestämmelser som emittenter på en reglerad huvudmarknad. såsom definierats i EU-lagstiftningen (implementerad i nationell rätt). De lyder istället under en mindre omfattande uppsättning av regler som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken med att investera i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än vid investering i en emittent på huvudmarknaden. Alla emittenter med aktier noterade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. ELLWEE AB har utsett Eminova Fondkommission till dess Certified Adviser.