Aktien


Invest in green technology

Aktien


Aktierna i ELLWEE har utgetts i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Inga aktier av annat aktieslag finns utgivna. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma.

Antalet aktier i Bolaget uppgår till 43 296 675 och aktiekapitalet uppgår till 2 101 780,35 SEK

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 148 855,00 SEK och högst 4 595 420,00 SEK, fördelat på lägst 23 666 430 aktier och högst 94 665 720 aktier.

Handelsinformation


Kortnamn: ELLWEE
ISIN-kod [ SE0015221221 ]


Teckningsoptioner serie 2 (TO2)


Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 äger rätt att för en (1) teckningsoption av serie TO2 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till teckningskurs 2,50 kronor per ny aktie.

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via [email protected] eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.

Teckningsperioden är under perioden 2021-11-01 t.o.m 2021-11-30. Registrering sker efter månadens slut.

Klicka här för att ladda ner bolagsordningen.
Klicka här för att ladda ner villkor för teckningsoptioner av serie 2 (TO 2).
Klicka här för att ladda ner styrelsens redogörelse för väsentliga händelser.


Certified Adviser


Eminova Fondkommission
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 Stockholm

Om Nasdaq First North Growth Market


Nasdaq First North Growth Market är en MTF-plattform registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65), så som det implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, driven av en börs inom Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av samma bestämmelser som emittenter på en reglerad huvudmarknad. såsom definierats i EU-lagstiftningen (implementerad i nationell rätt). De lyder istället under en mindre omfattande uppsättning av regler som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken med att investera i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än vid investering i en emittent på huvudmarknaden. Alla emittenter med aktier noterade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. ELLWEE AB har utsett Eminova Fondkommission till dess Certified Adviser.